Menu Zavrieť

IMC PREVENT s.r.o.

ZABEZPEČUJEME:


služby pre zákazníkov hlavne na území Banskobystrického samosprávneho kraja a v ich prevádzkach
na území SR. Služby sú vykonávané odborne spôsobilými zamestnancami. Sporné otázky sú
konzultované s inšpektormi štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce. Konateľ firmy
niekoľko rokov pôsobil ako inšpektor štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce.
V rámci služieb firma vykonáva komplexné riešenie úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
ochrany pred požiarmi, kontrolu a vzdelávanie.

Jedná sa hlavne:

 • poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných,
  vzdelávacích úloh a iných úloh bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,
 • kontrolnú činnosť dodržiavania právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a
  ochrany zdravia pri práci vyplývajúce zamestnávateľovi v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o
  bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov,
 • kontrolnú činnosť plnenia úloh právnických a fyzických osôb stanovených Zákonom č. 314/2001 Z. z.
  o ochrane pred požiarmi a vykonávacích predpisov v znení neskorších predpisov,
 • činnosti pracovnej zdravotnej služby samostatne dodávateľským spôsobom prostredníctvom
  verejného zdravotníka v rozsahu podľa § 30ab Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
  verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre zamestnancov vykonávajúcich prácu
  zaradenú do kategórie 1 alebo 2,
 • školenia a odbornú prípravu,
 • nácviky reakcií na havárie (úrazy, požiar a úniky nebezpečných látok).

Na základe zmlúv o sprostredkovaní so spolupracujúcimi partnermi firma zabezpečuje dodanie
osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontroly, skúšky a prehliadky technických zariadení,
revízie, opravy, predaj a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnotechnických zariadení,
čistenie a kontroly komínov.